ماهنامه بزرگراه رایانه 209
Google Play Protect، مجموعه‌ی امنیتی اندروید حالا به بازار عرضه شده است
ماهنامه بزرگراه رایانه 209
نتایج اولیه نشان می‌دهد که AMD Vega 56 پٌر از ویژگی‌هایی است که می‌تواند با GTX 1070 رقابت نماید

صفحه‌ها